cURL / Mailing Lists / curl-library / Single Mail

curl-library

curl-7.23.1.zip bug in MakefileBuild.vc

From: Mariusz Seklecki <m.seklecki_at_samsung.com>
Date: Mon, 23 Jan 2012 15:54:28 +0100

Hello :)

I've found bug in "MakefileBuild.vc" in "winbuild" directory in "curl-7.23.1.zip" package. There is a fragment (lines 97-105):

!IF "$(WITH_SSL)"=="dll"
SSL_LIBS = libeay32.lib ssleay32.lib
USE_SSL = true
SSL=dll
!ELSEIF "$(WITH_SSL)"=="static"
SSL_LIBS = libeay32.lib ssleay32.lib
USE_SSL = true
SSL= dll
!ENDIF

It should be "SSL=static" in the second IF. It prevented me from successfully compiling curl with options:
/f makefile.vc mode=static vc=8 use_idn=no with_ssl=static

Kind regards,
Mariusz Seklecki

________________________________
The above message is intended solely for the named addressee and may contain trade secret, industrial technology or privileged and confidential information otherwise protected under applicable law. Any unauthorized dissemination, distribution, copying or use of the information contained in this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please notify sender by email and delete this communication immediately.

Powy?sza wiadomo?? przeznaczona jest wy??cznie dla adresata niniejszej wiadomo?ci i mo?e zawiera? informacje b?d?ce tajemnic? handlow?, tajemnic? przedsi?biorstwa oraz informacje o charakterze poufnym chronione obowi?zuj?cymi przepisami prawa. Jakiekolwiek nieuprawnione ich rozpowszechnianie, dystrybucja, kopiowanie lub u?ycie informacji zawartych w powy?szej wiadomo?ci jest zabronione. Je?li otrzyma?e? powy?sz? wiadomo?? omy?kowo, uprzejmie prosz? poinformuj o tym fakcie drog? mailow? nadawc? tej wiadomo?ci oraz niezw?ocznie usu? powy?sz? wiadomo?? ze swojego komputera.

-------------------------------------------------------------------
List admin: http://cool.haxx.se/list/listinfo/curl-library
Etiquette: http://curl.haxx.se/mail/etiquette.html
Received on 2012-01-23